Herroepingsrecht

Bedenktijd

Indien u online een product bestelt, heeft u het recht een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.

De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door de u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product in ontvangst neemt.

 Verplichtingen tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U kunt het product en haar onderdelen beoordelen, op dezelfde manier als wanneer u ons showterrein zou bezoeken. Enige vorm van bewerking of verwerking is niet toegestaan.

Het product en haar onderdelen dienen droog, en vrij van zonlicht opgeslagen te worden.

 

Uitoefening van het herroepingsrecht

Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, dient u dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze kenbaar te maken.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de herroepingsmelding, zendt u het product met alle geleverde toebehoren terug, of overhandigt u dit aan een door ons gemachtige derde.

U als consument draagt de rechtstreekse kosten van de terugzending, en het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht.

 

Verplichtingen van Speeltoestellen Neerkant bij herroeping

Na uw melding van herroeping, krijgt u een ontvangstbevestiging.

Alle betalingen, inclusief levering, worden vergoed om het moment dat alle retour gemelde goederen in ontvangst zijn genomen. Hiervoor zal hetzelfde betaalmiddel worden gebruikt, als waarmee u de aankoop heeft gedaan.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

Producten die op maat voor u gemaakt zijn, vallen buiten het herroepingsrecht.

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-          Aan:          Speeltoestellen Neerkant B.V.
                             Schansweg 11
                             5758 RG Neerkant
                             NEDERLAND
                             0031 (0) 77 4660966
                             info@tuinhoutneerkant.nl

 

-          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
           
           de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

           de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

           de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

           herroept/herroepen*

 

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-          [Naam consumenten(en)]

 

-          [Adres consument(en)]

 

-          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.