ALGEMENE VOORWAARDE SPEELTOESTELLEN NEERKANT B.V.

TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1

1.1             Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Speeltoestellen Neerkant B.V. hierna te noemen Speeltoestellen Neerkant, en een koper/opdrachtgever waarop Speeltoestellen Neerkant deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden nier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2             De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Speeltoestellen Neerkant, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

OFFERTES

ARTIKLEL 2

2.1      Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

2.2      Bij samengesteld prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

2.4      Prijzen in de offerte zijn afhaalprijzen op Schansweg 11 te Neerkant, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de offerte.

2.5      Kennelijke vergissen of verschrijvingen in de aanbieding van Speeltoestellen Neerkant ontheffen laatstgenoemde van leveringsplicht en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende.

 

LEVERINGEN

ARTIKEL 3

3.1      Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf/magazijn van Speeltoestellen Neerkant op Schansweg 11 te Neerkant.

3.2      De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden geleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3.3      De door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Speeltoestellen Neerkant ter kennis worden gebracht. Hierdoor kan de overeengekomen levertijd door Speeltoestellen Neerkant, buiten haar verantwoordelijkheid, worden overschreden. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

LEVERTIJD

ARTIKEL 4

4.1      Door Speeltoestellen Neerkant opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

4.2      Bij niet tijdige levering dient de koper Speeltoestellen Neerkant derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Speeltoestellen Neerkant een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

4.3      De door Speeltoestellen Neerkant opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

 

BETALING

ARTIKEL 5

5.1      Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling bij levering plaats te vinden.

5.2      Speeltoestellen Neerkant is gerechtigd om voor de levering van de zaken voldoende zekerheid voor betaling te vragen en de afwerking en/of uitlevering van de bestelde zaken te staken, indien deze zekerheid niet door de opdrachtgever kan worden verstrekt.

5.3      Beroep op schuldvergelijking is nimmer toegestaan. De opdrachtgever doet hiervan uitdrukkelijk afstand.

5.4      Reclames over het geleverde geven de opdrachtgever nimmer het recht de betaling op de schorten.

5.5      De opdrachtgever is enkel en alleen door het verstrijken van de betalingstermijn in gebreken en Speeltoestellen Neerkant heeft na het verstrijken van de betalingstermijn het recht haar vordering ter hand te stellen van haar raadsman (advocaat, deurwaarder, incassobureau etc.).

5.6      Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; zij worden op ten minste 15% van het factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 100,-- bedragen

5.7      Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

 

ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 6

6.1      Een overeenkomst met Speeltoestellen Neerkant en een koper kan onmiddellijk worden ontbonden indien na het sluiten van de overeenkomst aan Speeltoestellen Neerkant goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

6.2      Wanneer de opdrachtgever een verstrekte order annuleert en/of de zaken weigert af te nemen, is hij gehouden de door Speeltoestellen Neerkant reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Speeltoestellen Neerkant gehouden tot volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Speeltoestellen Neerkant als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 30% van het bedrag van de overeenkomst. Opdrachtgever is voorts verplicht Speeltoestellen Neerkant te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de zaken.

6.3      onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoud Speeltoestellen Neerkant zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

TECHNISCHE EISEN

ARTIKEL 7

7.1      Indien door Speeltoestellen Neerkant een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, dit geldt met name voor foto’s getoond op internet.

7.2      Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld. Alle eisen dienen te voldoen aan de geldende norm voor speeltoestellen.

 

GARANTIE

ARTIKEL 8

8.1      Op alle door Speeltoestellen Neerkant geleverde zaken verstrekt Speeltoestellen Neerkant dezelfde garantie die zij dienaangaande zelf verkrijgt van haar leveranciers. Op glijbanen en accessoires wordt een jaar garantie gegeven.  

8.2      Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper het recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel niet mogelijk is.

8.3      De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.

8.4      Hout is een levend materiaal dat afhankelijk is van weersinvloeden. Een afwijkende nervatuur, harskeren en uitvallende kwasten en noesten alsmede verkleuring en krimpen tengevolge van lichtinval en/of direct zonlicht, vallen derhalve niet onder de garantie en geven de opdrachtgever nimmer echt op vervanging en/of schadevergoeding. Groene vlekken of stippen zijn het gevolg van het verkleuren van hars op het hout. Deze verdwijnen na enige tijd ter gevolgen van het licht. Optrekkend vocht dient geweerd te worden. Hoewel het hout geïmpregneerd is dient het beste opgesteld te worden op een droge plek. Een tegelvloer of andere verharding als ondergrond kan ook beschermend werken voor het speeltoestel. Aanslag op het hout dient verwijdert te worden. Houd daartoe het speeltoestel schoon.

8.5      De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak maken jegens Speeltoestellen Neerkant kunnen laten gelden nadat de opdrachtgever het geleverde heeft be- en/of verwerkt, of heeft laten be- en/of verwerken.

8.6      Afnemer dient het geheel van de materialen inclusief de glijbaan bij afname te controleren. Beschadigingen dienen gereclameerd te worden op de dag van afname. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Speeltoestellen Neerkant tot het moment van bezorging aan de consument of afhaling door de consument.

8.7      Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele leverantie.

8.7      De koper dient aan te tonen dat het artikel binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

ARTIKEL 9

9.1      Zolang Speeltoestellen Neerkant geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde zaken eigendom van Speeltoestellen Neerkant.

9.2      Speeltoestellen Neerkant heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt verkrijgt, op hem de schuldensaneringsregeling ingevolge de Wet schuldsanering natuurlijke persoenen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel op een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

9.3      Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

KLACHTTERMIJNEN

ARTIKEL 10

10.1    De opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de zaken deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Speeltoestellen Neerkant terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering Speeltoestellen Neerkant wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

10.2    Speeltoestellen Neerkant dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming over de gebreken stelt Speeltoestellen Neerkant vervangende materialen ter beschikking. Omruilen van de materialen kan enkel geschieden op Schansweg 11 te Neerkant.

10.3    Indien de reclame naar her oordeel van Speeltoestellen Neerkant juist is, zal zij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

AFWIJKINGEN

ARTIKEL 11

11.1    Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, dient een gemiddelde uit de levering te worden genomen.

11.2    Ondergeschikte veranderingen (bijvoorbeeld kleine modelveranderingen) van of aan door Speeltoestellen Neerkant geleverde artikelen geven geen recht tot afkeuring.

 

PRIJSWIJZIGINGEN

ARTIKEL 12

12.1    Indien Speeltoestellen Neerkant met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Speeltoestellen Neerkant niettemin gerechtigd tot aanpassing van de prijs bij stijging of daling van de grondstofprijzen, valutakoersen, loonkosten en dergelijke omstandigheden.

12.2    Indien een prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de kopen het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 13

13.1    Speeltoestellen Neerkant is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

            a.   overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven

            b.   daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikte, dan wel   andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;

            c.   nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

            d.   normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolg van dagelijks gebruik;

            e.   verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

            f.   enige andere van buiten afkomende oorzaak.

13.2    Speeltoestellen Neerkant is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken , materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Speeltoestellen Neerkant of van hen, die door Speeltoestellen Neerkant te werk zijn gesteld.

13.3    Speeltoestellen Neerkant zal in beginsel niet gehouden zijn gelden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

 

OVERMACHT

ARTIKEL 14

14.1    Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar Speeltoestellen Neerkant. Of de opdrachtgever, niet of niet tijdige leveringen van zaken door leveranciers van Speeltoestellen Neerkant, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Speeltoestellen Neerkant, dan wel in middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Speeltoestellen Neerkant overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden

14.2    Speeltoestellen Neerkant is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestaties te betalen.

 

DRAAGWIJDTE ALGEMENE VOORWARDEN

ARTIKEL 15

15.1    Door het geven van een order erkent de opdrachtgever deze voorwaarde te kennen en er genoegen mede te nemen, indien deze hem tevoren waren medegedeeld, of indien er bij de offerte en/of orderbevestiging naar werd verwezen.

15.2    Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige algemene voorwaarde, zullen de laatste prevaleren.

 

 GESCHILLEN

ARTIKEL 16

16.1    Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in hert arrondissement van de vestigingsplaats van Speeltoestellen Neerkant.

 

 TOEPASSELIJK RECHT

ARTIKEL 17

17.1    Op elke overeenkomst tussen Speeltoestellen Neerkant en de koper is Nederlands recht van toepassing. Een overeenkomst wordt geacht in Nederland te zijn gesloten.